Khách| Đăng nhập
Hệ thống thông tin Giao thông vận tải là một hệ thống thông tin ứng dụng công nghệ GIS vào công tác quản lý thông tin cơ sở hạ tầng giao thông. Hệ thống có khả năng trợ giúp quản lý, tra cứu thông tin liên quan đến các vấn đề về hạ tầng giao thông. Hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển giao thông vận tải, kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc dựa trên cơ sở dữ liệu địa lý nền và tích hợp với các hệ thống thông tin địa lý chuyên ngành khác của tỉnh.